Композиционно изграждане на текста

Композиционно изграждане на текста включва в себе си:
  1. Изясняване на принадлежността на текста към определен функционален стил и съответствието на избрания жанр към стила, на избраната жанрова схема към жанра като цяло, на вариативността на жанровия модел.

 

  1. Отчитане на изпълнението на жанровите особености в конкретния текст:

 

  • функционални – какво е предназначението на текста, уместност спрямо комуникативната сфера и комуникативната ситуация;
  • структурни особености – наличие/липса на микротекстове;
  • композиционни особености – начините на подредба и свързаност (смислова и езикова) на микротекстовете и тематичните блокове; задължителни и факултативни композиционни части; текстуиращи езикови механизми – отстраняване на грешките.

ПИШЕТЕ МИ:

  Print Friendly, PDF & Email
  Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG