Редакторски услуги цени

Редакторски услуги цени. Ценообразуването при редакторските и коректорските услуги се извърша на базата на няколко фактора.

Ценообразуване на професионалния редактор

Вероятно един от най-често задаваните въпроси е свързан с ценообразуването на редакторската услуга. Нека разгледаме кои са факторите, които определят колко трябва да струва трудът на един редактор:

Редакторски услуги цени: Колко струва редакцията на текст?

Първо и най-важно, което трябва да се знае при редакторски услуги цени:

Цените се определят на 1 БДС страница. Според БДС стандартната машинописна страница се отпечатва на хартия с формат А4 (210х297 мм), с полета горе, долу и дясно – 2 см, и ляво – 3,5 см. (Полето вляво е с по-голяма широчина, за да може при нужда страницата да се перфорира и подвързва в папка). Съдържа 1800 знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите).

Ако работите с MS Word, трябва да имате предвид, че по подразбиране Word задава формат на листа Let­ter, който е стандартен за американците. Ще трябва от менюто File да изберете командата Page Setup и оттам да промените размера на публикацията — от таба Paper избирате А4, а от таба Mar­gins задавате полетата — горе (Top), долу (Bot­tom) и дясно (Right) – 2 см, и ляво (Left) – 3,5 см. След което трябва да натиснете бутона Default…, за да може този размер на страницата и полета да бъдат по подразбиране за програмата.

Остава да настроите и прословутите 1800 знака, което в Word не е много лесно, защото програмата трудно може да бъде настроена за фиксиран брой редове и знаци.

Ако използвате шрифта по подразбиране – Times­NewRo­man, трябва да му зададете големина на шрифта (Font Size) 14 пункта, разредка (Line Spac­ing) – 1,5 и (евентуално) в папката Char­ac­ter Spac­ing на диалоговия прозорец Font за Scale да въведете стойност 105%.

Резултатите са приблизителни, така че няма нужда да си играете с настройките. Пишете както ви е удобно, след което просто сметнете знаците с паузите в цялата книга и разделете на 1800, за да получите страниците по БДС.

Цена на редакторските услуги по БДС

Когато изясняваме цената на ръкописа, ние, редактори, коректори, преводачи, винаги гледаме обема в БДС страници. Както вече споменахме, това става чрез смятане на знаците (при нужното форматиране) и делене на 1800.

Тематиката на текста

Второ, значение има, разбира се, тематиката на текста. Дали е строго научна, или тясноспециализирана. Има ли конкретни изисквания, или особености.

Цена на час или спрямо време и обем?

Трето, но не по значение:

Това е времето, за което трябва да бъде извършена услугата. Според това доколко спешни са редакторските услуги, цената може да варира.

Четвърто, но много важно:

Обемът на текста. Дали става въпрос за ръкопис от 100 БДС страници, или за роман от 1000 БДС страници. Логично е при голям обем на ръкописа цената на услугата на база страница да бъде по-ниска.

Редакторски услуги цени. За да изясним всички подробности, не се колебайте да се свържете с мен:

    Print Friendly, PDF & Email
    Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG