Формално-езикови особености на текста

Формално-езиковите особености на текста някои автори смятат за същинската редакция. Те включват в себе си:
 1. Проверка на смисловата релевантност между ментални схеми и “материализацията” им чрез езиковите средства в текста – отстраняване на грешки в семантиката на думите, изразите; логически грешки; понятийни и терминологични несъответствия; употреба на фразеологизми и т.н.;
 2. Отстраняване на грешки от неосъзнавано пренасяне на езикови особености на устната разговорна реч в писмената – изобилие от съюзи, недоизясняване и т.н.;
 3. Правописни грешки;
 4. Пунктуационни грешки;
 5. Граматични грешки;
 6. Стилистични грешки;
 7. Интонационни грешки, неуместна паралингвистична употреба (в устни текстове) и т.н.

ПИШЕТЕ МИ:

  Print Friendly, PDF & Email
  Искаш сайт? Започни с името! SUPERHOSTING.BG