Композиционно изграждане на текста

Композиционно изграждане на текста включва в себе си:
    1. Изясняване на принадлежността на текста към определен функционален стил и съответствието на избрания жанр към стила, на избраната жанрова схема към жанра като цяло, на вариативността на жанровия модел.

 

    1. Отчитане на изпълнението на жанровите особености в конкретния текст:

 

    • функционални – какво е предназначението на текста, уместност спрямо комуникативната сфера и комуникативната ситуация;
    • структурни особености – наличие/липса на микротекстове;
    • композиционни особености – начините на подредба и свързаност (смислова и езикова) на микротекстовете и тематичните блокове; задължителни и факултативни композиционни части; текстуиращи езикови механизми – отстраняване на грешките.

ПИШЕТЕ МИ:

Print Friendly, PDF & Email